Rhieni

Meithrinfa Ddydd Breifat yw Meithrinfa Ogwen Cyf ac fe’i hagorwyd yn Ebrill 2001 ar gyfer plant o 3mis i 8 mlwydd oed a Mrs Delyth Jones sy’n ei rhedeg. Rydyn ni wedi’n trwyddedu gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru i gymryd hyd at 41 o blant ar unrhyw amser penodol.

Cyn i ni gael ein trawsnewid a’n hagoriad yn Ebrill 2001 hen swyddfa a chompownd Jones and Whitehad Electrical Contractors oedd yr adeilad. Fe symudon nhw allan i’w safle newydd yn Nhregarth ac fe ddechreuodd gwaith ar yr adeilad presennol yn Ionawr 2001.

Mae’r adeilad wedi ei adeiladu i’r pwrpas ac mae’n eang, yn fodern ac wedi’i ddylunio ar gyfer diogelwch plant gyda lefelau uchel o ran diogelwch a chyfforddusrwydd. Mae nodweddion yn cynnwys lloriau gwrthlithro a lloriau diogelwch yn yr ardal chwarae yn ogystal â CCTV a drws sydd â chod mynediad. Rydyn ni wedi ein cofrestru ar gyfer 41 o fechgyn a merched ac mae’r sefydliad yn un dwyieithog. Ein polisi yw bod staff, plant ac ymwelwyr yn gwisgo slipers y tu mewn i’r adeilad felly cynghorir eu gwisgo. Mae hynny i sicrhau, pan fydd plant a staff yn chwarae ar y llawr, ein bod ni’n saff o wybod fod y carped yn lân o unrhyw esgidiau a wisgir y tu allan a’i fod yn blant-gyfeillgar i chwarae arno.

Mae ein hadeilad yn cynnwys:
Ardal Dderbyn
Ystafell Sialc
Llyfrgell
Ystafell Plant Bach
Ystafell Fabanod

Mae gennym ni hefyd ddwy ardal i newid clytiau ar gyfer pob grŵp oedran.

Mae Meithrinfa Ogwen Cyf ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 7.30 a.m. tan 6.00 p.m. Mae’r sesiwn fore o 7.30 a.m. tan 1.00 p.m. a sesiwn y prynhawn o 1.00 p.m. tan 6.00 p.m. Rydyn ni ar agor gydol y flwyddyn ac eithrio Gwyliau Banc statudol a’r cyfnod rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

 

Salwch - cliciwch yma

Polisïau - Cyfieithiad i ddilyn
Our current list of policies can be seen in the Nursery. They are read and amended annually by the Director and Manager.

Adroddiad Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) - cliciwch yma

Dechrau’n Deg - cliciwch yma

 

Yma ym Meithrinfa Ogwen Cyf mae gennym ni flynyddoedd lawer o brofiad o setlo plant newydd i mewn i drefn arferol. Dros amser rydyn ni wedi ffeindio mai’r polisi gorau yw i blentyn ddod yma am gyfnodau o ‘setlo i mewn’. Dyma lle bydd y rhiant yn gadael y plentyn yn ein gofal ni am ddwy awr ar y tro er mwyn i’r plentyn ddod i arfer â’r lle ac i’r staff ymgyfarwyddo â’r plentyn. Mae’n fuddiol i hyn ddigwydd o leiaf ddwywaith ac yna symud ymlaen i hanner diwrnod er mwyn i’r staff i gyd, y plentyn a’r rhieni ymgyfarwyddo â’u harfer newydd.

Gallwn gymhwyso arferion ac amseroedd i siwtio’r rheini a Meithrinfa Ogwen Cyf.

Wrth gwrs ni fydd pob rhieni am gymryd rhan yn y cyfnod ‘setlo i mewn’. Rydyn ni’n gwerthfawrogi hynny ac fe wnawn bopeth a allwn ni i setlo pob plentyn i mewn yn ôl eu hoed, eu gallu a’u harferion eu hunain.

Yma ym Meithrinfa Ogwen Cyf byddwn yn cyfarch rhieni wrth y drws ar ddechrau pob sesiwn a gall y rhiant ddweud wrthon ni am unrhyw bryderon sydd ganddyn nhw ynglŷn â’u plentyn ers y tro diwethaf iddyn nhw ddod i mewn. Wrth gwrs fe wnaiff y staff ofyn i rieni ar ddechrau pob sesiwn a yw’r plentyn yn barod i chwarae am y diwrnod ond mae’n bwysig ein bod yn gwybod am unrhyw fân newidiadau i’r plentyn a allai darfu ar eu harfer y diwrnod hwnnw. Gallai hynny fod yn unrhyw beth o fod â thwymyn dros y penwythnos i fod heb fwyta am ddau ddiwrnod.

Felly hefyd mae gennym ninnau gyfrifoldeb yma ym Meithrinfa Ogwen Cyf i adrodd unrhyw newidiadau felly i chi fel rhieni ar ddiwedd pob sesiwn.

Drwy wneud hynny ar ddechrau a diwedd pob sesiwn rydyn ni’n gofalu am anghenion eich plentyn mewn ffordd sy’n cyfrannu tuag at blentyn iach a hapus.

Os byddwch wedi anghofio crybwyll rhywbeth yn y bore rhowch ganiad i ni neu anfonwch neges destun. Fe allai’r neges fod yn hanfodol i hapusrwydd eich plentyn am y diwrnod.

Rydyn ni’n ymfalchïo mewn cyfathrebu da rhyngom ni yma ym Meithrinfa Ogwen Cyf a chi fel rhieni. Ni allwn gyflawni hynny heb eich help chi.

Ar hyn o bryd mae ei staff yn cynnwys:

Mrs Delyth Jones Cyfarwyddwr Ebrill 2001
Miss Zoe Roberts Rheolwr Ebrill 2014
Miss Sioned Roberts Rheolwr Mehefin 2014
Mrs Lynn Morris Goruchwiliwr Ebrill 2014
Ms Carolyn Williams Cymhorthydd Medi 2005
Mrs Diane Florence Cymhorthydd Ionawr 2011
Mrs Mandy Roberts Cymhorthydd Tachwedd 2014
Miss Carly Roberts Cymhorthydd Mehefin 2016
Miss Katie Hughes Cymhorthydd  
Ms Andrea Davies Cymhorthydd  
Mrs Kelly Humphreys Cymhorthydd  
Mrs Anwen Roberts Cymhorthydd  
Miss Rhian Williams Cymhorthydd  
Miss Chloe Williams Cymhorthydd  
Miss Ffion Williams Cymhorthydd Chwefror 2017
Mrs Eifiona Williams Cogyddes Ionawr 2007


Mae’r staff i gyd â chyfoeth o brofiad o ddelio ag anghenion plant. Maen nhw i gyd yn lleol ac yn siaradwyr Cymraeg.

 

Lluniau Diweddaraf

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Meithrinfa Ogwen mewn map mwy

Cysylltu

Meithrinfa Ogwen Cyf.
3 Ffordd Carneddi
Bethesda
Gwynedd
LL57 3RU

Rhif Ffôn: 01248 605 555
Ffôn Symudol: 07824 340020
E-bost: post@meithrinfaogwen.co.uk