Ein Ffioedd

Dan 2 7.30 am – 1.00 pm £26.20
  1.00 pm – 6.00 pm £26.20
  7.30 am – 6.00 pm £44.80
  Full week £199.65
     
Dros 2 7.30 am – 1.00 pm £25.30
  1.00 pm – 6.00 pm £25.30
  7.30 am – 6.00 pm £43.50
  Full week £196.90

Gweler uchod y prisiau ar gyfer mis Medi 2017. Os ydych yn byw mewn ardal Dechrau'n Deg y tymor ar ôl i'ch plentyn gyrraedd 2 oed byddwch yn cael ad-daliad o £12 y dydd yn ystod y tymor. Yn ogystal, y tymor ar ôl i'ch plentyn gyrraedd tair oed bydd gennych hawl i 20 awr o Ofal Plant Am Ddim yn y Feithrinfa yn ystod y tymor a 30 awr Gofal Plant Am Ddim yn ystod y gwyliau. Os bydd eich plentyn yn dechrau Gofal Plant Am Ddim Mis Ionawr, bydd gennych hawl i ofal plant rhad ac am ddim am 6 wythnos yn ystod y gwyliau. Os bydd eich plentyn yn dechrau Gofal Plant Am Ddim ar ôl y Pasg, bydd gennych hawl i Ofal Plant Am Ddim am 3 wythnos. Holwch y staff am y Dechrau'n Deg a 20/30 Gofal Plant Am Ddim os ydych yn ansicr os bydd eich plentyn yn gymwys i gael cymorth. Fe fydd tâl o £ 3.50 y dydd yn cael ei ysgwyddo at fwyd – brecwast, cinio a byrbryd pnawn - pan fydd eich plentyn yn derbyn y 20/30 awr Gofal Plant Am Ddim.

Cymorth gyda taliadau

Yma ym Meithrinfa Ogwen Cyf rydym yn cymryd taliadau mewn gwahanol fformatau:

• Arian Parod
• ‘Chip and Pin’
• Talebau Gofal Plant
• Debyd Uniongyrchol i mewn i’n Cyfrif Banc

Bydd rhieni hefyd yn talu â dau ddull, er enghraifft, taleb gofal plant a ‘chip and pin’ i dalu’r balans.

Talebau Gofal Plant
Gallwch ddewis bod yn rhan o’r cynllun gofal plant os bydd eich cyflogwr wedi cytuno i gymryd rhan. Bydd angen i chi ofyn i’r Adran Bersonél a yw’r cynllun wedi ei sefydlu yn eich gweithle chi.

Gall rheini wneud cais i gymryd hyd at £55 yr wythnos (£243 y mis neu £220 os byddan nhw’n cael eu talu bob pedair wythnos) gyda Threth ac Yswiriant Gwladol yn eithriedig.
Bydd rhieni’n gwneud yr arbediad drwy ymgymryd â’r cytundeb Aberthu Cyflog efo’u cyflogwr. Bydd rhieni sy’n gweithio’n cyfnewid rhan o’u cyflog gros cyn didyniadau Treth ac Yswiriant Gwladol. Gall bod yn rhan o’r cynllun gynnig arbediad potensial i deuluoedd o hyd at £2392 y teulu, os yw’r ddau riant yn rhan o’r cynllun.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru i fod yn rhan o’r cynllun gallwch dalu am ofal plant ar gyfer plant sydd dan 15 neu 16 os ydyn nhw’n anabl. Gallwch dalu am feithrinfeydd dydd, clybiau cyn ac wedi ysgol, cynlluniau gwyliau cyn belled â’u bod wedi eu cofrestru.

Credyd Treth
Gallwch gael help ychwanegol gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi drwy Gredyd Treth Gwaith - Help â chostau gofal plant WTC5.

Os oes arnoch chi angen help gan Gredyd Treth Gwaith ewch i:
www.hmrc.gov.uk/taxcredits neu
ffoniwch eu Llinell Gymorth ar 0845 300 3900

Dan 2 7.30 am – 1.00 pm £26.20
  1.00 pm – 6.00 pm £26.20
  7.30 am – 6.00 pm £44.80
  Full week £199.65
     
Dros 2 7.30 am – 1.00 pm £25.30
  1.00 pm – 6.00 pm £25.30
  7.30 am – 6.00 pm £43.50
  Full week £196.90

Gweler uchod y prisiau ar gyfer mis Medi 2017. Os ydych yn byw mewn ardal Dechrau'n Deg y tymor ar ôl i'ch plentyn gyrraedd 2 oed byddwch yn cael ad-daliad o £12 y dydd yn ystod y tymor. Yn ogystal, y tymor ar ôl i'ch plentyn gyrraedd tair oed bydd gennych hawl i 20 awr o Ofal Plant Am Ddim yn y Feithrinfa yn ystod y tymor a 30 awr Gofal Plant Am Ddim yn ystod y gwyliau. Os bydd eich plentyn yn dechrau Gofal Plant Am Ddim Mis Ionawr, bydd gennych hawl i ofal plant rhad ac am ddim am 6 wythnos yn ystod y gwyliau. Os bydd eich plentyn yn dechrau Gofal Plant Am Ddim ar ôl y Pasg, bydd gennych hawl i Ofal Plant Am Ddim am 3 wythnos. Holwch y staff am y Dechrau'n Deg a 20/30 Gofal Plant Am Ddim os ydych yn ansicr os bydd eich plentyn yn gymwys i gael cymorth. Fe fydd tâl o £ 3.50 y dydd yn cael ei ysgwyddo at fwyd – brecwast, cinio a byrbryd pnawn - pan fydd eich plentyn yn derbyn y 20/30 awr Gofal Plant Am Ddim.

Cymorth tuag at yr uchod
Rydym yn cymryd y ‘Busy Bees’, ‘Sodexo Pass’, ‘Accor’ a sawl taleb arall felly cofiwch ofyn i’ch cyflogwr a chyflogwr eich partner a ydyn nhw’n cynnig y talebau hyn. Enghreifftiau o gyflogwyr yw Cyngor Gwynedd, y GIG, y Brifysgol ac Euro DPC.

Fe allech fod â hawl i help gan Gredyd Treth i Deuluoedd sy’n Gweithio drwy ffonio 0845 300 3900 neu drwy fewngofnodi i’r wefan www.hmrc.gov.uk Gallech fod â hawl i hyd at 70% o gost eich gofal plant.

Dechrau’n Deg
Os yw eich plentyn yn dod yma ar hyn o bryd ac fe hoffech gynyddu’r 2.5 o oriau presennol i sesiwn hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn, bydd pris Dechrau’n Deg yn cael ei dynnu o’ch anfoneb ar ddiwedd y mis. Dim ond os byddwch wedi eich cyfeirio gan eich Ymwelydd Iechyd y byddwch yn cymhwyso ar gyfer hyn a chi fel rhiant/gwarcheidwad sy’n talu’r gwahaniaeth yn y pris ar gyfer eich plentyn.

 

 

Lluniau Diweddaraf

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Meithrinfa Ogwen mewn map mwy

Cysylltu

Meithrinfa Ogwen Cyf.
3 Ffordd Carneddi
Bethesda
Gwynedd
LL57 3RU

Rhif Ffôn: 01248 605 555
Ffôn Symudol: 07824 340020
E-bost: post@meithrinfaogwen.co.uk